برنامه های راهبردی و عملیاتی

فهرست بخشی از خدمات ارائه شده توسط اتحادیه

اتحادیه تولیدکنندگان ، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور بطورکلی تمامی امور مربوط به اعضا خود را سرپرستی کرده و مدیریت فعلی آن بالغ بر ۷ دوره مستمر است که بر همه مسائل موجود اشراف داشته و رسیدگی می نماید. اگر بخواهیم خدمات ارائه شده و برنامه های راهبردی و عملیاتی اتحادیه را برشماریم بایستی به موارد زیر اشاره کنیم: