اتمام پروژه ارزیابی و رتبه بندی تشکل های زیر مجموعه پارلمان بخش خصوصی

نشریه داخلی تشکل ها شماره ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه تولید کنندگان،بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور برگزار شد

اخبار تشکل ها شماره۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سود جویان به دنبال فروش چای فاسد با سود۱۰۰ برابری هستند

آفتاب یزد شماره ۴۳۲۷ پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸