طعم گس چای

روزنامه همشهری چهارشنبه ۲۹ آبانماه ۱۳۹۸ -شماره۷۸۱۰

تغییر قیمت و ذائقه در بازار چای

روزنامه همشهری شماره ۷۷۱۹ ۳مرداد ۱۳۹۸

تصمیم گیری بدون مشاوره،وجه مشترک تمام دولت ها

ویژه نامه سراسری “صنایع غذایی”شماره۴۳۶۲ شنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۷

تشکل ها باید حمایت شوند

نشریه داخلی تشکل ها شماره 29 اردیبهشت 1397

نشریه داخلی تشکل ها شماره ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

قاچاق کمر صنعت تولید مهم ترین نوشیدنی ایران بعد از آب را شکسته است

نشریه آینده نگر شماره ۹۶ اسفند

ایده ایجاد نهاد فراقوه ای در راستای سیاست های اصل ۴۴ است

نشریه داخلی تشکل ها شماره ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶