برگزاری مجمع عمومی کنفدراسیون صادرات ایران روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ریاست آقای حمیدرضا موثقی

نشست صمیمانه و دوستانه مسئولین عالیرتبه دولتی و صاحبان صنعت چای کشور در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی-تخصصی چای در ایران