برگزاری مجمع عمومی کنفدراسیون صادرات ایران روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ریاست آقای حمیدرضا موثقی