نشست صمیمانه و دوستانه مسئولین عالیرتبه دولتی و صاحبان صنعت چای کشور در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی-تخصصی چای در ایران